Propisi MBP

Ukupno 31 - 60 od 64
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o direktnom sporazumu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_direktnom_sporazumu_slist_broj_3_20.pdf
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28-19.pdf, PDF icon pravilnik_o_dopuni_pravilnika_o_placama_i_naknadama.pdf
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_web.pdf, PDF icon 31_19.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmj.pravil.o_unutr.organizaciji.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji_17-22.pdf, PDF icon organizaciona_sema.pdf
Pravilnik za dodjelu stana pod zakup 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/11
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interni dokument PDF icon pravilnik_o_kancelarijskom_poslovanju_web.pdf
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/03
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo/korištenje - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/17 PDF icon 9_17.pdf, PDF icon 28_20.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u "Aleji Veterana"u groblju Vlakovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/12, PDF icon pravilnik_o_izmjeni_i_dop.pravilnika-ukop_u_aleji_veterana.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravil-ukop_u_aleju_veterana_23-21.pdf
Odluka o načinu rada i postupanju u administrativnim postupcima Interni dokument PDF icon odluka_o_nacinu_rada_i_postupanju_u_administrativnim_postupcima_web.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/07, PDF icon 36/08, PDF icon 18/11, PDF icon 42-12, PDF icon broj24-13.pdf
Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon pravilnik_o_internoj_kontroli_www.pdf
Pravilnik o izmjeni Pravilnika za utvrđ.prava na jed.bes.dodj.sred.za rješavanje stamb.potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13
Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/21 PDF icon pravilnik-banjsko_lijec_9_21.pdf
Pravilnik o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedinicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_dodjeli_transfera_nepr.org_.i_pojedincima_1-22.pdf
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/06, PDF icon 11/07, PDF icon 32/08
Instrukciju o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/20 i 28/21 PDF icon i_38_20.pdf, PDF icon instrukc.o_izmj.i_dopunama_instrukcije-zaposljavanje_28-21.pdf
Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_21-19.pdf
Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/07
Instrukcija- personalna asistencija ratnih vojnih invalida paraplegičara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 PDF icon instrukcija-personalna_asistencija_12-21.pdf
Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca 'Službene novine FBiH' 21/20 PDF icon broj_21_20_.pdf, PDF icon broj_23_20_.pdf, PDF icon 25_20.pdf
Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/04, PDF icon 16/07
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Kodeks poslovnog ponašanja u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja_u_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Kodeks prikladne odjevenosti državnih službenika i namještenika ministarstva Interni dokument PDF icon kodeks_prikladne_odjevenosti_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_w.pdf
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan integriteta Interni dokument PDF icon plan_integriteta_2018.pdf
Plan integriteta Interni dokument PDF icon plan_integriteta_2018.pdf
Program rada za 2019.g. Interni dokument PDF icon program_rada_2019.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Procedure komuniciranja sa okruženjem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon procedure_komuniciranja_sa_okruzenjem_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Procedure o kolanju računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon procedure_o_kolanju_racunovodstvene_dokumentacije_w.pdf
Vodič za pristup informacijama Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon vodic_o_izmjeni_vodica_za_pristup_informacijama_u_ministarstvu_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf