Skip to main content

Sektor za boračko-invalidsku zaštitu

Sektor za boračko – invalidsku zaštitu vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na:

 • zdravstvenu zaštitu porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca kao i članova njihovih porodica, 
 • poslove i zadatke zdravstvene rehabilitacije i obezbjeđenje ortopedskih pomagala,
 • zdravstveno i socijalno zbrinjavanje i saradnju sa nadležnim organima, medicinskim i socijalnim ustanovama, organizacijama i udruženjima,
 • primjenu propisa iz oblasti zdravstvene zaštite koji se odnose na korisnike boračko-invalidske zaštite kojim je utvrđena nadležnost ministarstva,
 • realizaciju programa zapošljavanja, školovanja, doškolovavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca,
 • vrši neposredan nadzor nad dodjelom stipendija djeci šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,te rješava po prigovorima na iste
 • ostvarivanje prava na povlaštenu i besplatnu vožnju u gradskom prijevozu,
 • dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za socijalne potrebe i dodjele prehrambenih i higijenskih artikala,plaćanje troškova stanarine,
 • dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba u građevinskom materijalu, izvođenju građevinskih radova i pružanju građevinskih usluga,
 • dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba putem udruživanja sredstava za stambenu izgradnju,
 • programiranje i realizaciju stambene izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i adaptacije stambenih jedinica za borce-branitelje, 
 • realizacija programa priključaka na infrastrukturu,
 • obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, postavljanje spomen obilježja, izrada protokola obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti
 • vođenje informatičke baze podataka korisnika boračko invalidske zaštite i kontinuirano unošenje podataka o ostvarenim pravima u jedinstvenu bazu,
 • druge stručne poslove.