Propisi MBP

Ukupno 1 - 30 od 64
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 -
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_novi_precisceni_tekst_sl.nov_.ks_18_21.pdf
Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/19) 'Službene novine FBiH' 54/19 -
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načinu,uvjetima i kriterijima za ostvar.prava na snošenje trošk.plaćanja naknade za građ.zemljište za izgradnju individ.stamb.objekata za potrebe boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_42_-_broj-42.pdf
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/03
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14
Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07, PDF icon 38_20_.pdf
Uredbu o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/20 PDF icon 38_20.pdf
Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 i 27/21 PDF icon 37_20.pdf, PDF icon uredba_izmjena_27-21.pdf
Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-40.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf
Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2022. godinu Interni dokument PDF icon 00206b3c3a0b220322134629.pdf
Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2022.godinu Interni dokument PDF icon 00206b3c3a0b220322134623.pdf
Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-visina_osnovice_mjesecnih_novc.primanja_11-21.pdf
Odluku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje - eliminaciju - unapređenje administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon odluku_o_usvajanju_prijedloga-preporuka_za_pojednostavljenje_-_eliminaciju_-_unapredenje_administrativnih_postupaka_w.pdf
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13-04, PDF icon 11-06
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_w.pdf
Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u MBP 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48_20 PDF icon pravilnik_o_provod.zakona_o_zast.licnih_podataka.pdf
Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Interni dokument PDF icon pravilnik_o_popisu_imovine_potrazivanja_zaliha_i_obaveza_w.pdf
Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5_21 PDF icon pravilnik-jnp.pdf
Pravilnik o materijalnom poslovanju Interni dokument PDF icon pravilnik_o_materijalnom_poslovanju_w.pdf
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_za_boracka_pitanja_kantona_sarajevo_sl_28_-_19.pdf
Pravilnik o naknadama za putne troškove i načinu odobravanja službenih putovanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_naknadama_za_putne_troskove_i_nacinu_odobravanja_sluzbenih_putovanja_w.pdf
Pravilnik o javnim nabavkama Interni dokument PDF icon pravilniko_o_javnim_nabavkama_web.pdf, PDF icon pravilnik_jn_2019.pdf
Pravilnik o direktnom sporazumu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_direktnom_sporazumu_slist_broj_3_20.pdf