Skip to main content

Nadležnosti

IZVOD

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
(“Službene novine KS” br. 7/08, 16/08-ispravka).

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vr{e kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

(l) Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo stambene politike,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo obrazovanja i nauke,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Član 18.
(Ministarstvo za boračka pitanja)

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite branioca, dobrovoljaca i organizatora otpora, veterana, učesnika rata, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i nosioca najviših ratnih priznanja, ratnih vojnih zarobljenika i učesnika Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine, na području Kantona, vođenje i podržavanje aktivnosti na očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, održavanju manifestacija i drugih sličnih projekata.