Skip to main content

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju pojedinci, kantonalna boračka udruženja i savezi i druga boračka udruženja, nevladine organizacije i neprofitne organizacije, fondacije, zaklade, instituti, sportska udruženja i klubovi, organizatori sportskih i drugih manifestacija sa određenim društveno korisnim ciljem i udruženja koja njeguju tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, (u daljnjem tekstu: udruženja) koji za sredstva iz Budžeta apliciraju u svrhu finansiranja i sufinansiranja projekata pisane riječi koji su od interesa za očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.

Propisanu dokumentaciju po Javnom pozivu, aplikanti dostavljaju poštom na adresu: 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.

Rok za predaju aplikacija/prijava je 07.05.2024. godine. Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Ministarstva.