Skip to main content

KONTAKTI

MINISTARSTVO
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon:+387(0)33 562-012
Fax:+387(0)33 562-251
mbp@mbp.ks.gov.ba
ID broj:4200662450000

MINISTAR
Omer OSMANOVIĆ
Telefon:+387(0)33 562-013
ministar@mbp.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma ADILOVIĆ, dipl. iur.
Telefon:+387(0)33 562-011
sekretar@mbp.ks.gov.ba

SEKTOR ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
POMOĆNIK MINISTRA
Osman SMAJLOVIĆ
Telefon:+387(0)33 562-010

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
POMOĆNIK MINISTRA
Velid IMAMOVIĆ
Telefon:+387(0)33 562-008

SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
POMOĆNIK MINISTRA
Telefon:+387(0)33 562-022
+387(0)33 562-225