Skip to main content

Sektor za pravne, opće i administrativne poslove

Sektor za pravne, opće i administrativne poslove vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na:

 

 • upravno rješavanje po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine i Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica,
 • normativno pravne poslove iz oblasti boračko - invalidske zaštite u smislu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i  to: zdravstvena zaštita, banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), naknada putnih troškova za liječenje u inostranstvu, preostala radna sposobnost, zapošljavanje, stipendiranje, rješavanje stambenog pitanja, održivi povratak, naknade u slučaju smrti,ostvarivanje prava na snošenje dijela troškova za uređenje građevinskog zemljišta i troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta – rente za kolektivnu i individualnu stambenu izgradnju i druga prava,
 • praćenje propisa kojima se regulišu statusna prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida , demobilisanih boraca i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
 • opće administrativne poslove,
 • saradnju sa drugim organima, organizacijama i udruženjima boraca-branitelja, porodica šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
 • pružanje pravne pomoći i davanje mišljenja i odgovora na upite organa, organizacija, udruženja i građana u vezi ostvarivanja prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica F BiH ,Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja F BiH ,Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
 • nadzor nad radom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata «Ikre»,
 • nadzor nad radom Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca i nadzor nad projektimapostavljanja nišana i nadgrobnih spomenika, te zaštite i održavanja spomen obilježja i grobalja šehida i poginulih boraca,
 • poslovi dodjele novčanih pozajmica za rješavanje stambenih pitanja boraca-branitelja,
 • vođenje informatičke baze podataka korisnika boračko invalidske zaštite i kontinuirano unošenje podataka o ostvarenim pravima u jedinstvenu bazu podataka,
 • druge stručne poslove.