Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (prečišćeni tekst) ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Z45-12.pdf, PDF icon broj_26-14.pdf)
Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica ('Službene novine FBiH', - 33/04, 56/05 i 70/07)
Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05 i 61/06) ('Službene novine FBiH', - )
Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) ('Službene novine FBiH', - )
Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) ('Službene novine FBiH', - )
Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) ('Službene novine FBiH', - )
Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) ('Službene novine FBiH', - )
Uredba
Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07)
Uredba o načinu,uvjetima i kriterijima za ostvar.prava na snošenje trošk.plaćanja naknade za građ.zemljište za izgradnju individ.stamb.objekata za potrebe boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon broj_42_-_broj-42.pdf)
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/03)
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14)
Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon BROJ-40-uredba.pdf)
Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon broj-40.pdf)
Odluka
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 13-04, PDF icon 11-06)
Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf)
Pravilnik
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo/korištenje - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 9_17.pdf9/17)
Pravilnik o kriterijima za finans/sufinan.programa i projek.neprofit.organ.i udruženja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/14)
Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 36/07, PDF icon 36/08, PDF icon 18/11, PDF icon 42-12)
Pravilnik za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u "Aleji Veterana"u groblju Vlakovo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/12)
Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 8_17.pdf8/17)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11/03)
Pravilnik za dodjelu stana pod zakup ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/11)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika za utvrđ.prava na jed.bes.dodj.sred.za rješavanje stamb.potreba ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 24/13)
Pravinik za utvrđivanje prava na dodjelu jnp i prava na obezbjeđenje ogrjeva-prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon p30-09.pdf, PDF icon p7-11.pdf, PDF icon p30-13.pdf, PDF icon broj-14.pdf_1.pdf)
Instrukcija
Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', - 39/07)
Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 4/04, PDF icon 16/07)
Instrukcija ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/06, PDF icon 11/07, PDF icon 32/08)
Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 39/07)
Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 40/07)
Ostalo
Lista internih dokumenata Ministarstva za boračka pitanja KS (Interni dokument,PDF icon 03.04.-interna_i_eksterna_dokumenta.pdf)