Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-012
Fax: +387(0)33 562-251
ID broj:
4200662450000

MINISTAR
Omer OSMANOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-013

SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma ADILOVIĆ, dipl. iur.
Telefon: +387(0)33 562-011

Sektor za boračko - invalidsku zaštitu

POMOĆNIK MINISTRA
Osman SMAJLOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-010

Sektor za ekonomske poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Velid IMAMOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-008

Sektor za pravne, opće i administrativne poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-022
+387(0)33 562-225