Ministarstvo za boračka pitanja

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-012
Fax: 
+387(0)33 562-251
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Lokacija: