Rezultati za podnosioce zahtjeva po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u 2016.g.

 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala, u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga, te udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po Javnom pozivu za 2016. godinu, objavljenom u dnevnom listu “Avaz” 13.02.2016.godine,

  da se KONAČNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

-         Internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

-         Oglasna ploča Kantona Sarajevo,

-         Službama za BiZ svih općina Kantona Sarajevo,

-         Sjedištima kantonalnih boračkih udruženja,

Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.

 

Potrebne informacije mogu se dobiti na info - punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, Centrala 562-000 lok. 2273, Sektoru za boračko invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-009.