Poništavanje Oglasa za imenovanje kandidata u UO i NO u JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"

 Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i tačke 4. Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-3436-3/20 od od 25.02.2020. godine, Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavljuje

PONIŠTAVANJE OGLASA

Poništava se Oglas za imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo", broj: 06-05-34705/19 od 09.10.2019. godine, objavljen 11.10.2019. godine u Dnevnim novinama “Dnevni avaz”, u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 75/19 i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

 

Broj: 06-05-34705-1/19

Sarajevo, 28.02.2020.godine      

                                                                                                              M I N I S T A R

 

                                                                                                              mr. Ismir Jusko