Oglas za imenovanje u NO i UO Fonda Ikre i imenovanje u NO i UO Fonda Memorijala

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo – Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1