Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Odobravanje kredita pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo za rješavanje stambenih potreba uz subvencioniranje kamata ili dijela kamata