Obavještenje za podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice

Obavještavamo da se konačne liste lica čiji su zahtjevi potpuni, te konačne liste lica čiji zahtjevi ne zadovoljavaju uslove javnog poziva, nalaze na/u :

-  na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,

-  info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),

-  internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba.
 
Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.