Obavještenje podnosiocima zahtjeva o odobravanju novčanih pozajmica borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za 2019.godinu

Konačna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za odobravanje novčanih pozajmica borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i  Konačna lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine za 2019.godinu nalaze na/u :

  • Oglasnim tablama Kantona Sarajevo,
  • Internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,
  • Info-punktu ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273.

Ove liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja u listu “Dnevni avaz”.