Obavještenje korisnicima pozajmica za rješavanje stambenih pitanja boraca-branitelja BiH odobrenih putem Banke Srpske a.d. Banja Luka (ranije: Balkan Investment Banke a.d. Banja Luka)

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je, po ugovorima potpisanim nakon provedene procedure javne nabavke, putem Banke Srpske ad Banja Luka (ranije Balkan investment banka a.d. Banja Luka), na teret budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu, plasiralo pozajmice za rješavanje stambenih potreba pripadnicima boračkih kategorija.

U Banku je u novembru 2015. godine uvedena privremena uprava, nakon čega je zatvorena poslovnica u Sarajevu, a u maju 2016. godine Banci Srpske ad Banja Luka oduzeta je dozvola za rad, nakon čega je Banka ušla u status likvidacije i zatvoreni su joj raniji računi.

Na web stranici banke je klijentima banke koji su korisnici kreditnih aranžmana data instrukcija o načinu izmirivanja obaveza, pri čemu je za ove namjene u korist Banke Srpske a.d. Banja Luka - u likvidaciji, otvoren namjenski račun u UniCredit Bank a.d. Banja Luka putem kojeg su dužnici izmirivali svoje obaveze, a isto se odnosilo i na dužnike Ministarstva za boračka pitanja čija sredstva je Banka plasirala i o čemu je Ministarstvo na svojoj web stranici objavilo Obavještenje broj 06-14-18234/12 od 07.06.2016. godine.

Na web stranici Banke (http://www.bankasrpske.ba/latn/) je objavljeno daje rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 57 0 St 121495 17 St od 04.04.2017. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Banka Srpske ad banja Luka - u likvidaciji, te je zatvoren dosadašnji i otvoren novi račun za prikupljanje sredstava od dužnika kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka broj 5517902221196863.

S obzirom na novonastalu situaciju, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo Je uputilo zahtjev prema Banci sa zahtjevom za instrukcijom o daljem postupanju za kredite Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, te će po dobivanju odgovora ovo Ministarstvo sačiniti i na svojoj web stranici objaviti odgovarajuće obavještenje po kojem će korisnici sredstava postupati.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na rješavanju nastale situacije, a do konačnog regulisanja statusa Banke, odnosno pronalaženja nove flnansijske institucije putem koje će se vršiti povrat odobrenih pozajmica.

 

Broj: 06-14-18234/12 Sarajevo,

19.04.2017. godine