Obavještenje korisnicima pozajmica za rješavanje stambenih pitanja boraca-branitelja BiH odobrenih putem Banke Srpske a.d. Banja Luka (ranije: Balkan Investment Banke a.d. Banja Luka)

OBAVJEŠTENJE

korisnicima pozajmica za rješavanje stambenih pitanja boraca-branitelja BiH odobrenih putem Balkan Investment Banke ad Banja Luka (sada: Banke Srpske ad Banja Luka -u stečaju)

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (nadalje Ministarstvo) je, po ugovorima potpisanim nakon provedene proeedure javne nabavke, putem Balkan Investment Banka ad Banja Luka (sada: Banka Srpske ad Banja Luka-u stečaju -nadalje Banka), na teret budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu, plasiralo pozajmice za rješavanje stambenih potreba pripadnicima boračkih kategorija.

Obzirom daje nad Bankom 04.04.2017. godine otvoren stečajni postupak. Ministarstvo je putem svoje web stranice davalo instrukcije korisnicima boračkih pozajmica o načinu izmirivanja svojih obaveza shodno instrukcijama koje je davala prinudna, odnosno stečajna uprava.

Stečajna uprava Banke je u prethodnom periodu primala i evidentirala uplate, ali je obavijestila Ministarstvo daje potrebno da se od 01.09.2018. godine osigura novi račun za izmirivanje obaveza, van ove Banke. Ministarstvo je preuzelo dokumentaciju o plasiranim pozajmicama koja se nalazila u Banci, sa stanjem na dan 31.08.2018. godine, a u toku je pronalaženje nove banke putem koje će se nastaviti povrat odobrenih novčanih pozajmica.

Ministarstvo će na pogodan način obavijestiti korisnike kada se iznađe trajno rješenje.

S obzirom na obavještenje stečajne uprave, uz dogovor sa Ministarstvom bnansija Kantona Sarajevo, pozivamo korisnike pozajmica odobrenih putem Balkan Investment Banke a.d. Banja Luka da svoje ugovorene obaveze nadalje redovno izmiruju na transakcijskih račun Kantona Sarajevo: 1020500000036567 kod Union banke dd Sarajevo Kao svrha treba biti navedeno: BIB-povrat novčane pozajmice МВР, po ugovoru broj (navesti broj ugovora o kreditu zaključenog sa Bankom).

Iako su sredstva plasirana putem Balkan Investment Banke ad Banja Luka, radi se o pozajmici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, te obaveza korisnika pozajmice ostaje na snazi, uz primjenu rokova i iznosa utvrđenih ugovorima između Banke i korisnika pozajmice.

Sredstva koja su eventualno uplaćena na račun Banke u stečaju nakon 31.08.2018. godine, će takođe biti evidentirana ali je potrebno da sve dalje uplate korisnici vrše na navedeni račun u Union banci.

Pozivamo korisnike kod kojih je došlo do izmjene ličnih podataka u odnosu na vrijeme odobravanja pozajmice (adresa, telefon i slično) da se jave u Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i dostave aktuelne podatke u cilju buduće komunikacije.

Za eventualne nedoumice i pojašnjenja možete se javiti u Ministarstvo za, boračka pitanja Kantona Sarajevo

Broj: 06-14- 17646/17

Sarajevo, 11.09.2018. godine