O G L A S za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata “IKRE”

U Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civilartava rata“IKRE”(u daljem tekstu: Fond), i to:

- predsjednik Upravnog odbora............1 izvršilac

- član Upravnog odbora........................2 izvršioca

- predsjednik Nadzornog odbora..........1 izvršilac

- član Nadzornog odbora......................2 izvršioca

Jedan član (uključujući i predsjednika) Upravnog i Nadzornog odbora bira se ispred Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.