Konačne liste za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala borcima-braniteljima po Javnom pozivu za 2019

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala borcima-braniteljima po Javnom pozivu za 2019. godinu, objavljenom u listu Oslobođenje 07.03.2019.godine,

  da se KONAČNA LISTA LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE KONAČNA LISTA LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.

Potrebne informacije mogu se dobiti na info - punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273.