Konačne liste korisnika za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje

Na osnovu člana 40. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja («Službene novine Kantona Sarajevo)), broj 18/21 — Novi Prečišćeni tekst) i člana 11. stav 4. Pravilnika za dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/17 i 28/20) ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo utvrđuje