Konačne liste kandidata za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice za 2019.godinu

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice borcima-braniteljima po Javnom pozivu za 2019. godinu, objavljenom u listu Oslobođenje 07.03.2019.godine,

  da se KONAČNA LISTA LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE KONAČNA LISTA LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.