Javnog poziva je odobravanje subvencioniranja kamata kredita za rješavanje stambenih potreba branioca Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2020.godinu