Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u kantonu Sarajevo

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst, 26/14, 46/17 18/19, 20/20 i 24/20 - ispravka) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: članovi porodica šehida i porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca; ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja; branioci; demobilizirani branioci; dobrovoljci, organizatori otpora i veterani kao lica zaslužna u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, kao i mirnodopski vojni invalidi, a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješevanje stambenih potreba branioca Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/20) (u daljnjem tekstu : Uredba) i Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13), (u daljnjem tekstu: Pravilnik).