JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude za 2015. godinu

Na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-27771/13 od 13.11.2013. godine i člana 6. stav 3. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13 i 16/14), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude za 2015. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u okviru predviđenih sredstava za finansiranje/sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo kojim se daje podrška i obaveza Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru predviđenih sredstava za finansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo, pruži sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica,
poziva fondacije koje su registrovane za navedenu vrstu djelatnosti da apliciraju sa projektima u cilju pružanja pravne, finansijske i druge pomoći u korist gore navedenih lica.