Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

J A V N I  O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

I      Podnošenje zahtjeva

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14); ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za ostvarivanje slijedećih prava:

1.         Zdravstvena zaštita;

2.         Medicinska rehabilitacija:

a)    banjsko liječenje,

b)   klimatsko liječenje;

3.         Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;

4.         Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;

5.         Prioritet u zapošljavanju;

6.         Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;

7.         Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;

8.         Stipendiranje;

9.         Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;

10.     Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;

11.     Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta:

a)    nova individualna gradnja,

b)   kolektivna gradnja;

12.     Pravo na snošenje troškova plaćanja naknade za građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe boraca-branitelja BiH;

13.     Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;

14.     Pravo na izgradnju stana;

15.     Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:

a)    dugoročna beskamatna novčana pozajmica,

b)   jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);

16.     Dodjela sredstava za održivi povratak;

17.     Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;

18.     Besplatna i povlaštena vožnja;

19.     Naknada troškova dženaze - sahrane;

20.     Podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;

21.     Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja  radnog odnosa;

22.     Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;

23.     Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;

24.     Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;

25.     Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;

26.     Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;

27.     Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanlizacija, el. energija, gas);

28.     Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:

a)    plaćanje troškova vanrednog školovanja,

b)   dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,

c)    dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i

d)   plaćanje troškova stanarine;

29.     Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

30.     Pravo na obezbjeđenje ogrijeva

31.     Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak).

 

II    Mjesto podnošenja zahtjeva

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 1., 2., 4., 9., 10., 11.a), 13, 18., 19., 21. i 31. zahtjevi se podnose općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta, koja donosi odgovarajuća rješenja.

Za priznavanje i ostvarivanje prava u tački I pod rednim brojem 11.b) zahtjeve za refundaciju sredstava Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnose pravna lica, koja se bave izgradnjom stanova za potrebe boračke populacije, u ime krajnjeg kupaca .

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 14. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (ul. Hivzi Bjelevca br.54, 71000 Sarajevo), uz prethodnu preporuku Ministarstva.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 20. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (ul. Širokac br.22, 71000 Sarajevo).

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 25. zahtjevi se podnose nadležnoj službi za zapošljavanje, prema mjestu prijave u evidenciju nezaposlenih.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 8. i 23. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ (ul. Terezije bb, 71000 Sarajevo).

Za odobravanje i ostvarivanje ostalih prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 3., 5., 6., 12., 15., 16., 17., 22., 24., 26., 27., 28., 29. i 30. zahtjevi se podnose Ministarstvu za boračka pitanja (ul. Reisa Dž. Čauševića br.1, 71000 Sarajevo).

Pravo navedeneno u tački I pod rednim brojem 7. ostvaruje se putem srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo.

 

III   Rok podnošenja zahtjeva

-  Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.a),c) i d), 29. i 31. podnose se kontinuirano tokom godine, a u zavisnosti od raspoloživih namjenskih budžetskih sredstava;

-  Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 6., 12., 15. ,  28.b) i 30. podnose se po posebno objavljenim Javnim pozivima - oglasima Ministarstva;

-  Zahtjevi za pravo iz tačke I pod brojem 8. za dodjelu stipendije Ministarstva za boračka pitanja se podnose po objavljenom Javnom pozivu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“, a za stipendije Fonda „IKRE“ zahtjevi se podnose kontinuirano.

 

Svi zahtjevi koji se podnose po objavljenom Javnom pozivu - oglasu će se rješavati, odnosno odobravati samo ako su podnešeni u vremenu trajanja Javnog poziva - oglasa.

 

IV   Sredstva za finansiranje prava

Sredstva za finansiranje navedenih prava planiraju se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

          Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupno raspoloživih budžetskih sredstava.

 

Obrasci za podnošenje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Ministarstvu mogu se preuzeti na info punktu u pisarnici Kantona Sarajevo.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na info punktu i putem telefona 033/562-273.

 

 

 

Broj: 06-41-2204/16                                                                                        M I N I S T A R

Sarajevo, 26.01.2016.god.

   mr. Muharem Fišo