Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

J A V N I  O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

 

I      Podnošenje zahtjeva

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 - Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17); ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za ostvarivanje slijedećih prava:

 1. Zdravstvena zaštita;
 2. Medicinska rehabilitacija:
  1. banjsko liječenje,
  2. klimatsko liječenje;
 3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
 4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
 5. Prioritet u zapošljavanju;
 6. Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;
 7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
 8. Stipendiranje;
 9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
 10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;
 11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno ili kupljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnog stambenog objekata za potrebe boraca-branitelja BiH
 12. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta:
  1. nova individualna gradnja,
  2. kolektivna gradnja;
 13. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;
 14. Pravo na izgradnju stana;
 15. Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:
  1. dugoročna beskamatna novčana pozajmica,
  2. jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);
 16. Dodjela sredstava za održivi povratak;
 17. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;
 18. Besplatna i povlaštena vožnja;
 19. Naknada troškova dženaze - sahrane;
 20. Podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;
 21. Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulih borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja  radnog odnosa;
 22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
 23. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
 24. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;
 25. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
 26. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
 27. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanlizacija, el. energija, gas);
 28. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:
 1. plaćanje troškova vanrednog školovanja,
 2. dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,
 3. dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i
 4. plaćanje troškova stanarine;
 1. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
 2. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva;
 3. Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak).

 

Sva navedena prava se ostvaruju na način i pod uslovima utvrđenim navedenim Zakonom i podzakonskim aktima (datum prijave u Kanton Sarajevo, status boračke kategorije i drugo).

 

II    Mjesto podnošenja zahtjeva

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 1., 2., 4., 9., 10., 12.a), 13, 18., 19., 21. i 31. zahtjevi se podnose općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta, koja donosi odgovarajuća rješenja.

Za priznavanje i ostvarivanje prava u tački I pod rednim brojem 12.b) zahtjeve za refundaciju sredstava Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnose Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i drugi pravni subjekti koji grade na lokacijama koje su općinskim odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju, u ime krajnjeg kupca.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 14. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (ul. Hivzi Bjelevca br.54, 71000 Sarajevo), uz prethodnu preporuku Ministarstva.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 20. i 29. (obezbjeđenje ukopnog mjesta u "Aleji veterana" na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene) zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida – Fond memorijala (ul. Širokac br.22, 71000 Sarajevo).

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 25. zahtjevi se podnose nadležnoj službi za zapošljavanje, prema mjestu prijave u evidenciju nezaposlenih.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 8. i 23. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ (ul. Terezije bb, 71000 Sarajevo).

Za odobravanje i ostvarivanje ostalih prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 3., 5., 6., 11., 15., 16., 17., 22., 24., 26., 27., 28. i 30. zahtjevi se podnose Ministarstvu za boračka pitanja (ul. Reisa Dž. Čauševića br.1, 71000 Sarajevo).

Pravo navedeneno u tački I pod rednim brojem 7. ostvaruje se putem srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo.

III   Rok podnošenja zahtjeva

 • Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.a), c) i d), 29. i 31. podnose se kontinuirano tokom godine, a u zavisnosti od raspoloživih namjenskih budžetskih sredstava;
 • Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 6., 11., 15., 16., 28.b) i 30. podnose se po posebno objavljenim Javnim pozivima - oglasima Ministarstva;
 • Zahtjevi za pravo iz tačke I pod brojem 8. za dodjelu stipendije Ministarstva za boračka pitanja za školsku 2019/2020. godinu se podnose po objavljenom Javnom pozivu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“, a za stipendije Fonda „IKRE“ zahtjevi se podnose kontinuirano.

 

Svi zahtjevi koji se podnose po posebno objavljenom Javnom pozivu - oglasu će se rješavati, odnosno odobravati samo ako su podnešeni u roku predviđenom Javnim pozivom - oglasom.

 

Kod zahtjeva koji se podnose kontinuirano, prilikom rješavanja pored opravdanosti zahtjeva će se uvažavati i datum podnošenja zahtjeva, a Ministarstvo zadržava pravo da prema broju podnesenih zahtjeva i predviđenim budžetskim sredstvima za realizaciju ograniči ili obustavi dalji prijem zahtjeva.

IV   Sredstva za finansiranje prava

Sredstva za finansiranje navedenih prava planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

          Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupno raspoloživih budžetskih sredstava.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Ministarstvu mogu se preuzeti na info punktu u pisarnici Kantona Sarajevo.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na info punktu i putem telefona 033/562-273.

 

Broj: 06-41-2952/19                                                                                              M I N I S T A R

Sarajevo, 08.02.2019. god.

             mr. Ismir Jusko