Skupština dala saglasnost: Ministarstvo za boračka pitanja KS kupuje 43 stana za pripadnike boračke populacije sredstvima od oko 3.600.000 KM

Skupština Kantona Sarajevo, na današnjoj 37. radnoj sjednici, dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za potpisivanje dva ugovora imovinsko-pravne prirode.

Radi se o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca, i Ministarstva za boračka pitanja KS, kao kupca, a kojim se kupuju tri stana u stambenom objektu „E“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije. U te svrhe Ministarstvo za boračka pitanja izdvojit će 289.432,50 KM.

Drugi je Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije između pomenutog fonda i Ministarstva za boračka pitanja KS, a kojim se udružuju sredstva za kupovinu 40 stanova u stambenom objektu „E“ u vogošćanskom naselju Rosulje. Ukupna  vrijednost ovih ugovora je 3.641.470,00 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 3.359.797,50 KM , te krajnjih korisnika od 281.672,50 KM. Navedenim sredstvima Ministarstvo za boračka pitanja KS kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje osobama iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, na osnovu utvrđenih lista osoba kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom KS za ovu namjenu. Ugovori će biti notarski zaključeni.

Skupština je danas dala saglasnost i Fondu KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe na zaključivanje niza kupoprodajnih ugovora sa kupcima stanova u naseljima Rosulje, Šip, Lužani i Dobrinja V.

Zastupnici su dali saglasnost i na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao  i na Finansijski plan prihoda i rashoda  ove ustanove za 2021. godinu. Data je i saglasnost Zavodu za izgradnju KS na zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina sa „Trust-investom“ d.o.o. Sarajevo. Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za prošlu godinu nije usvojen.

Sa dnevnog reda današnje sjednice povučen je Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje,radi dorade, te Nacrt zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS.

Saglasnosti su date na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2020. godinu, kao i na programe rada i finansijske planove za prethodnu godinu zdravstvenih ustanova: Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, Zavod za sportsku medicinu KS, Zavod za zaštitu zdravlja studenata UNSA, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Zavod za bolesti ovisnosti KS i Psihijatrijska bolnica KS.

Nakon izjašnjavanja o ovim tačkama dnevnog reda, sjednica je prekinuta. Kolegij Skupštine KS utvrdit će termin nastavka ove sjednice i obavijestiti javnost.