2. Dopuna - tabelarnog pregleda praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine koji je objavljen dana 05.10.2018. godine