Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Period: 
02.07.15 - 01.08.15

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćen tekst i 26/14), člana 8. Uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj14/40-Prečišćeni tekst) i Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2015.godinu, broj: 06-05-3166/15 od 26.02.2015.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE NOVČANIH POZAJMICA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Predmet Javnog poziva je odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2015.godinu.

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj14/40-Prečišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od 02.07.2015..godine tj.od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 24.07.2015.godine.