Demant vijesti objavljenih u dnevnom listu „ Dnevni avaz “ vezanih za gospodina Sabahudina Ćosića

Povodom vijesti vezanih za gospodina Sabahudina Ćosića, demobilisanog borca ARBiH šaljemo Vam demant vijesti koje su objavljene u Dnevnom avazu 24. i 25.12.2011. godine. Nakon prvog pokušaja paljenja ispred zgrade Vlade FBiH, suosjećajući se sa teškom socijalnom situacijom borca Sabahudina Ćosića, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Doc. dr Nedžad Ajnadžić je i pored činjenice da po Zakonu o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH Kantona Sarajevo, gospodin Ćosić nije ispunjavao uvjete za ostvarivanje dopunskih prava boraca-branitelja, ministar je izašao u susret demobilisanom borcu u nevolji i iznašao način da mu se nađe privremeni smještaj i posao i dodijeli novčana pomoć u visini od 500,00 KM. U skladu sa članom 32. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH Kantona Sarajevo propisano je da lica iz člana 1. i 2. ovog Zakona pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imala i na dan potpisivanja „ Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini “ (14.12.1995.godine) imaju pravo na rješavanje stambenih potreba kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. U skladu sa članom 21. Pravilnika o utvrđivanju prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrijeva, opći uvjet za ostvarivanje jednokratne pomoći i za rješavanje drugih socijalnih potreba je da je podnosilac zahtjeva lice iz člana 1. i 2. Zakona koje ima neprekidno prebivalište – boravište na području Kantona Sarajevo od 06.02.1999.godine i nalazi se u stanju socijalne potrebe. Imajući u vidu naprijed iznijeti pravni osnov gospodin Sabahudin Ćosić ne može ostvariti dopunska prava kao borac-branitelj na području Kantona Sarajevo. Navedeno proizilazi iz činjenice da je isti prijavljen od 01.11.1984. do 03.02.2009.godine sa prebivalištem u Kaknju, Javor br. 22, tako da u skladu sa gore naznačenim zakonskim odredbama je ovu vrstu pomoći mogao ostvariti na području Zeničko-Dobojskog kantona ili na nivou Federacije BiH. U članku objavljenom u Dnevnom avazu, od 25.12.2011. godine, navodi se da je ministar Ajnadžić okrenuo glavu od Ćosić Sabahudina koji ga je dozivao i da nakon što ministar nije obratio pažnju na njega i ušao u auto, Ćosić se zapalio. Također, u članku od 24.12.2011. godine objavljeno je da se Ćosić polio benzinom i zapalio u 10 sati i 20 minuta. U vrijeme događanja samozapaljivanja Ćosića, događa se protokol otvaranja Aleje veterana na gradskon groblju Vlakovo sa početkom u 10 sati i 30 minuta iz čega proizilazi da ministar fizički nije mogao biti prisutan na mjestu događaja ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo. Vijest o otvaranju Aleje mogli smo svi pogledati i pročitati u izvještajima elektronskih i printanih medija sa područja Kantona Sarajevo, kojem su pored ministra prisustvovali i premijer Kantona Sarajevo, predstavnici boračkih udruženja sa područja Kantona Sarajevo, kao i mnogobrojni zainteresirani građani Sarajeva. Iz svega naprijed navedenog proizilazi da su navodi izneseni u Dnevnom avazu neutemeljeni i netačni. U suštini jedini od nadležnih za pomoć boračkoj populaciji koji je izašao u susret borcu Sabahudinu Ćosiću i pomogao mu u teškoj socijalnoj situaciji prema pisanju Dnevnog avaza ispao je najveći krivac. S poštovanjem,