Rjesenje o zabrani objave ličnih podataka u postupku ostvarivanja prava u MBP KS