Rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo

PRELIMINARNA LISTA LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA I PRELIMINARNA LISTA LICA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ZA 2020. GODINU, nalaze na/u:

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

O realizaciji gore navedenog prava korisnici će biti obavješteni naknadno na prigodan način.

Ove preliminarne lista lica nisu konačne, protiv istih se može  izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja "Obavještenja" u listu "Dnevni avaz".

Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na ovo Ministarstvo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo.