Prihvata se žalba na tendersku dokumentaciju za javnu nabavku: nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu broj: 05/03-1/21 od 03.05.2021. godine, zap