Preliminarne liste zahtjeva za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja, pripadnicima boračke populacije na području Kantona Sarajevo

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja, pripadnicima boračke populacije na području Kantona Sarajevo po Konkursu  za dodjelu stipendija djeci boraca – branitelja Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2017/2018. godini, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 10.10.2017. godine, da se

PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA – BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI NALAZI NA/U:

-         Info punkt Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

-     Na oglasnoj ploči Fonda „IKRE“

 

Na preliminarne liste se može uložiti prigovor u roku od 15 dana od objave ovog obavještenja, ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo putem Fonda „IKRE“, izričito u pismenoj formi na adresu: Fond „IKRE“ u ulici Terezija bb, lično ili putem pošte.

Po isteku žalbenog roka i rješavanju prigovora liste potpunih i nepotpunih zahtjeva će biti objavljene na isti način, o čemu će podnosioci zahtjeva biti obavješteni na adekvatan način.

Konačna odluka će se donijeti, pod uvjetom da službene provjere budu uredne za lica sa liste, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima u 2017/2018. godini predviđenim za ove namjene.

Ministarstvo zadržava pravo da ukoliko naknadnim provjerama ustanovi da su neka lica sa liste dala netačne podatke, da iste eliminiše sa liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija borcima – braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci za 2017/2018. godinu.

Potrebne informacije se mogu dobiti u Fondu „IKRE“ u ul. Terezija bb, tel/fax.: ++387 33 444 520 i ++387 33 200 310, e-mail adresa: ikre.sarajevo@gmail.com, na info punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel: ++ 387 33 562 273, Sektoru za boračku invalidsku zaštitu na broj telefona ++ 387 33 562 279 ili tehničkog sekretara ++387 33 562 012.

 

                                                                                                           DIREKTOR

                                                                                                    Dr.sci. Smajo Halilović

 

                                                                                                           SAGLASAN

                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                     Mr. Muharem Fišo