Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama

Konkurentskizahtjev za dostavu ponuda

Veza: broj javne nabavke iz objavljenog plana javnih nabavki za 2017, broj 10. u objavljenom Planu javnih nabavki za 2017. godinu

Pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za prućanje ulsuga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama pokrenutog Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 06-14-11977/17 od 24.03.2017. godine. Obavještenje za predmetnu nabavku broj: 920-7-2-10-3-26/17 objavljeno je na portalu Javnih nabavki dana 27.03.2017. godine. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa čl. 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Broj bankovnog računa: 3389002208333632 kod Uni Credit Band d.d.

Detaljna adresa za korespodenciju: Reisa Džemaludina Cauševića broj 1 Telefon: ++387 33 562-012, ++387 33 562-008 Faks: ++387 33 562-251

E-mail: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba Web stranica: www.mbp@ks.gov.ba