Odluka o usvajanju programa transfera nevladinim organizacijama, razdjel Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo