Odluka o kupovini dodatnih stambenih jedinica za dodjelu na korištenje i trajno vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija

ODLUKU o kupovini dodatnih stambenih jedinica za dodjelu na korištenje i u trajno vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija, a koja ne potpada pod odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH

I

Nalaže se pokretanje procedure kupovine dodatnih stambenih jedinica za dodjelu na korištenje pripadnicima boračkih kategorija shodno neutrošenim sredstvima u budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.