Obvještenje za podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice

Obvještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po Javnom pozivu da 2020. godinu, objavljenom u listu „Dnevni avaz“ 18.05.2020.godine, da se preliminarne liste lica čiji su zahtjevi potpuni, te preliminarne liste lica čiji zahtjevi ne zadovoljavaju uslove javnog poziva, nalaze na/u :

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

Na preliminarne liste se može uložiti prigovor u roku 8 dana od objave ovog obavještenja, isključivo u pismenoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Reisa Dž.Čauševića br.1, putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom.