Obavještenje za podnosioce zahtjeva za rješavanje stambenih pitanja

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala, u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga, te udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po Javnom pozivu za 2018. godinu, objavljenom u listu “Dnevni avaz” 31.01.2018.godine,

da se KONAČNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

  • Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • Info punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.

Potrebne informacije mogu se dobiti na info - punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, Sektoru za boračko invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-009.

Broj:  06-23-2153-ObK/18

Sarajevo, 18.12.2018.g.                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                           Dr.sci. Muharem Fišo