Obavještenje za podnošenje zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo za 2023. godinu

Pravo podnošenja zahtjeva po ovom obavještenju za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata imaju udruženja, organizacije i savezi koja čine Koordinacioni odbor boračkih organizacija Kantona Sarajevo, a koja su u skladu sa Odlukom o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/23), utvrđena da su od posebnog interesa i značaja za Kanton Sarajevo.

Zahtjevi za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata boračkih udruženja se pripremaju i podnose u skladu sa odredbama Instrukcije o podnošenju zahtjeva za  finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata, za dostavljanje izvještaja i pravdanju sredstava i  druga značajna pitanja za udruženja, organizacije i saveze od posebnog interesa za Kanton Sarajevo broj: 06-02-3431/23 od 06.03.2022. godine.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti utvrđena je Instrukcijom i Obrascem - Prijava za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa za udruženja, organizacije i saveze od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava po ovom obavještenju je 15 dana od dana postavljanja obavještenja na web stranici Ministarstva, odnosno zaključno sa 28.03.2023. godine.