Obavještenje podnosiocima zahtjeva za učešće u Mjeri podrške pojedincima-zadrugarima ili zadrugama koje okupljaju boračku populaciju

Na osnovu Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu, prihvaćenog Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-20150-14/17 od 08.06.2017. godine, Javnog poziva za realizaciju mjere podrške pojedincima-zadrugarima ili zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufinansiranja poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja, koji će za rezultat imati novo upošljavanje boračke populacije i Javnog poziva za stimulisanje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo da zapošljavaju pripadnike boračke populacije i članove njihovih porodica, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, putem sufinansiranja zapošljavanja, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

O B A V J E Š T A V A

I Podnosioce zahtjeva za učešće u Mjeri podrške pojedincima-zadrugarima ili zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufinansiranja poslovnih projekata a po Javnom pozivu za realizaciju mjere podrške pojedincima-zadrugarima ili zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufinansiranja poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja, koji će za rezultat imati novo upošljavanje boračke populacije broj: 06-05-4176-3/17 objavljenom u dnevnom listu „Avaz“ dana 15.06.2017. godine, da se rang liste zadruga i rang liste pojedinaca-zadrugara mogu vidjeti na Info punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Saarajevo), tel. 033/562 273 i na web stranici Ministarstva www.mbp.ks.gov.ba