Obavještenje o Preliminarnim listama po zahtjevima za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba

Na osnovu  člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14), člana 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», 40/14 - Prečišćen tekst) i člana 4. stav 1. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07,36/08, 18/11, 42/12 i 24/13), a u skladu sa tačkom 15.b. Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2017.godinu i Javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava  na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2017.godinu, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala, u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga, te udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po Javnom pozivu za 2017. godinu, objavljenom u listu “Oslobođenje” 01.02.2017.godine,

  da se PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

-         Oglasna ploča Kantona Sarajevo,

-         Info punkt Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

Na preliminarne liste se može uložiti prigovor u roku 8 dana od objave ovog obavještenja, isključivo u pismenoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Reisa Dž.Čauševića br.1, putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom.

Po isteku žalbenog roka i rješavanja prigovora, konačne liste potpunih i nepotpunih zahtjeva će biti objavljene na isti način, o čemu će podnosioci zahtjeva biti obaviješteni na adekvatan način.

Potrebne informacije mogu se dobiti na info - punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, Sektoru za boračko invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-009.

 

Broj:  06-23-2750-Ob/17

Sarajevo, 01.11.2017.g.                                                                       M I N I S T A R

 

                                                                                                           mr. Muharem Fišo