OBAVJEŠTENJE O OBAVEZI PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O UTROŠKU ODOBRENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Obavještavaju se sva boračka i druga udruženja i organizacije, odnosno ostala pravna lica kojima su putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za boračku populaciju da su, ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni u što kraćem roku podnijeti dokumentovani izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.

Obaveza podnošenja izvještaja je utvrđena Uredbom o kriterijima za fmansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se fmansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11, 3/12-lspravka, 37/13 i 16/14) i Pravilnikom o kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 17/14), a ista je bila naglašena i javnim pozivom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2015. godinu.

Ministarstvo fmansija Kantona Sarajevo je propisalo Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja na osnovu kojeg je potrebno sačiniti/dopuniti izvještaj.

Udruženja koja ne dostave narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstva sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom, ne mogu biti prihvaćena za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata u narednom periodu.