O G L A S za imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Oglašavaju se pozicije:

U Javnoj ustanovi “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” (u daljnjem tekstu: Fond), i to:

- predsjednik Upravnog odbora….........................................1 izvršilac

- član Upravnog odbora.........................................................4 izvršioca

- predsjednik Nadzornog odbora….......................................1 izvršilac

- član Nadzornog odbora.......................................................2 izvršioca