Konačne liste za podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala, u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga, te udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po Javnom pozivu za 2017. godinu, objavljenom u listu “Oslobođenje” 01.02.2017.godine,

da se KONAČNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

-         Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,

-         Info punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo,

Ove Liste su konačne u upravnom postupku i protiv istih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja.

Potrebne informacije mogu se dobiti na info - punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, Sektoru za boračko invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-009