Javni poziv za upošljavanje boračke populacije

-Javni poziv za realizaciju mjere podrške zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufinansiranja poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja, koji će za rezultat imati novo upošljavanje boračke populacije,

-Javni poziv za stimulisanje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo da zapošljavaju pripadnike boračke populacije i članove njihovih porodica, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, putem sufinansiranja zapošljavanja i

-Javni poziv za realizaciju mjere sufinansiranja samozapošljavanja pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, 

 

Lica (fizička ili pravna) koja su već ostvarila pravo na novčanu pomoć po istom ili sličnom osnovu, a  ne radi se o nastavku realizacije projekata, neće se uzimati u razmatranje.
Zahtjevi zadruga koje nisu dostavile pravdanje ili je isto dostavljeno neadekvatno, za već odobrena sredstva pojavnom pozivu iz 2017. godine, neće se uzeti u razmatranje.
Zahtjevi se dostavljaju u roku od 21 dan od dana objavljivanja ovog poziva, a mogu se po potrebi zaprimati i sve do isteka za ove namjene planiranih sredstava.
 
Za priznavanje i ostvarivanje navedenih oblika prava, zahtjevi na posebno propisanom obrascu za svaki oblik ostvarivanja prava (šalter sala Kantona Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom podnose se naslijedeću adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br.l, 71000 Sarajevo putem pošte ili ličnim podnošenjem u šalter sali Kantona Sarajevo.
Informacije vezano za predmet Javnog poziva, mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo) telefon: dir. 033/562-273 ili Centrala 033/562­
000 lokal 2273.