Javni poziv za sufinansiranje-dodjelu novčanih sredstava za rješaanje socijalne potrebe grijanja boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo u 2022. godini

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 02.10.2022. godine.

Zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti putem web stranice Ministarstva za boračka pitanja KS, kao i putem info-punkta Ministarstva za boračka pitanja KS. Za priznavanje i ostvarivanje navedenog oblika prava, podnose se zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom na sljedeću adresu:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ul. Rerisa Džemaludina Čauševiča br. 1, 71 000 Sarajevo, preporučeno putem pošte, sa naznakom na koverti "ZA SUFINANSIRANJE OGRIJEVA".

Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona info-punkta Ministarstva za boračka pitanja KS telefon: 033/562-273.