Javni poziv za realizaciju mjere podrške pojedincima-zadrugarima, zadrugama ili poslodavacima

Na osnovu Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2017/2018. godinu, prihvaćenog Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-20150-14/17 od 08.06.2017.godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, objavljuje:

Javni poziv za realizaciju mjere podrške pojedincima-zadrugarima ili zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufmansiranja poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja, koji će za rezultat imati novo upošljavanje boračke populacije, i Javni poziv za stimulisanje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo da zapošljavaju pripadnike boračke populacije i članove njihovih porodica, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, putem sufmansiranja zapošljavanja.