Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2017.g.

Pravo na dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba pripadnici boračke populacije mogu ostvariti kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje putem:

a) kupovine stambene jedinice;

b) nove izgradnje stambene jedinice;

ili kada adekvatno rješavaju stambeno pitanje primjereno porodičnoj situaciji putem:

c) završetka izgradnje stambene jedinice;

d) sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice;

e) preuređenja krovišta, potkrovlja ili zajedničkih prostorija u stambeni prostor.

Stambeno pitanje se prvi put rješava kada niko od članova porodičnog domaćinstva nije, niti je ikada bio nosilac stanarskog prava ili vlasnik/suvlasnik stana ili vlasnik/suvlasnik ili posjednik stambene zgrade na području Kantona.

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od      26.01.2017..godine do  26.02.2017.godine.