Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga R BiH, za 2017. godinu

Predmet javnog poziva je pozivanje fondacija koje su registrovane za pružanje pravne i druge pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine, osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih 
snaga R BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica, da  apliciraju sa projektima koji se odnose na pružanje pravne, fmansijske i druge pomoći u korist navedenih lica, za 2017. godinu.
 
Rok za podnošenje aplikacija po ovom Javnom pozivu je od 13.03.2017. godine do 28.03.2017.  godine. U opravdanim slučajevima, uz saglasnost ministra, u razmatranje mogu ući i aplikacije koje se 
predaju van roka poziva.